Privacy policy

Gentle Heart Sense hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Gentle Heart Sense houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze rechten respecteren.

Gentle Heart Sense is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Gentle Heart Sense verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden; Het afhandelen van uw betaling; wettelijke verplichting zoals het doen van belastingaangifte.
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen; informeren en wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Gentle Heart Sense de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Internetbrowser en apparaat type

Uw persoonsgegevens worden door Gentle Heart Sense opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna in de financiële administratie op basis van wettelijke eisen.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door Gentle Heart Sense verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden; Administratieve doeleinden; Het afhandelen van uw betaling; wettelijke verplichting zoals het doen van belastingaangifte.
 • Het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: De behandelovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Gentle Heart Sense de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht
 • (Relevante) Gegevens over gezondheid.
 • Uitsluitend in overleg met u en een ondertekend toestemmingsformulier mag Gentle Heart Sense andere zorgverleners informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

Gentle Heart Sense gaat zorgvuldig met u gegevens om en verwerkt deze gegevens in een beveiligd elektronisch cliënten dossier.  Gentle Heart Sense heeft als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Onbevoegden hebben geen toegang tot u dossier.

Uw persoonsgegevens worden door Gentle Heart Sense opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna minimaal 20 jaar op basis van wettelijke eisen WGBO.

Privacy op zorgfactuur

Op de zorgfactuur die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze factuur kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Naam, adres en woonplaats
 • Geboortedatum
 • Datum van de training of activiteit
 • Korte omschrijving van de training
 • Kosten van de training, therapie of activiteit

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Gentle Heart Sense verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: Het inschrijfformulier Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Gentle Heart Sense de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Gentle Heart Sense opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Gentle Heart Sense verzendt nieuwsbrieven met behulp van de diensten van MailChimp. Deze nieuwsbrieven bevatten trackers waarmee het gebruik van de nieuwsbrief en/of links daarin terug gemeld worden aan MailChimp en geregistreerd in het account van Gentle Heart Sense. Zie privacyverklaring MailChimp

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Organisatie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte communicatie.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op Social Media;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Gentle Heart Sense de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Relevante contactgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Gentle Heart Sense opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie; Het afhandelen van uw betaling; wettelijke verplichting zoals het doen van belastingaangifte.
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Gentle Heart Sense bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Cookies en links

Gentle Heart Sense gebruikt geen cookies, maar biedt op haar website wel de mogelijkheid om met een knop onderaan elke pagina zelf content te delen via de sociale media netwerken Facebook, LinkedIn en Twitter. De knoppen zijn (of verwijzen naar) stukjes code van de sociale media zelf, en kunnen gebruik maken van cookies. Dergelijke cookies onthouden dat je ingelogd bent zodat je niet elke keer op Facebook, LinkedIn of Twitter hoeft in te loggen zodra je iets wilt delen.

Gentle Heart Sense gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Gentle Heart Sense gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Gentle Heart Sense van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Gentle Heart Sense en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@gentleheartsense.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Gentle Heart Sense wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Gentle Heart Sense

Dreesplein 45, 2672EA Naaldwijk

Telefoon: 06-11410743

E-mail: info@gentleheartsense.nl
www.gentleheartsense.nl

Neem gerust contact op bij vragen en/of opmerkingen.

Danielle Steentjes