klachtenregeling

Gentle Heart Sense hecht veel belang aan tevreden relaties. Gentle Heart Sense werkt voortdurend aan de verbetering en kwaliteit van haar dienstverlening. Waar gewerkt wordt worden helaas soms ook fouten gemaakt en kunnen misverstanden ontstaan. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op de wijze van zorgverlening, bejegening en het nakomen van gemaakte afspraken tussen u en Gentle Heart Sense. Indien in zorgrelaties, een activiteit of ander aspect van Gentle Heart Sense niet verloopt volgens verwachting dan verzoeken wij u vriendelijk om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Gentle Heart Sense en ons op de hoogte te stellen. Gentle Heart Sense zoekt graag samen met u naar een passende oplossing en neemt u op- en aanmerkingen serieus. De basis van een klachtbehandeling is dat we samen met u beoordelen wat er nodig is om de situatie te verbeteren.

De klachtenprocedure is een standaardprocedure en staat hieronder beschreven. Gentle Heart Sense is aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie van CAMcoöperatie waar de klacht van de cliënt volgens de richtlijnen van de Wkkgz behandeld wordt.

Doelstellingen van de klachtenregeling

 • Het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
 • Het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
 • Behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
 • Verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtenbehandeling en klachtenanalyse.
 • Aanbevelingen formuleren ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van procedures.

Interne klachtenprocedure

Indienen van een klacht: Wij stellen het bijzonder op prijs wanneer we voorafgaande aan het indienen van een formele klacht, in gesprek kunnen gaan om uw klacht te bespreken. Mocht u dit om welke reden niet willen dan kunt u de klacht schriftelijk indienen. U kunt de brief richten aan Mevrouw D.Steentjes

 • Gentle Heart Sense kan geen groepsklachten in behandeling nemen.
 • Een klacht wordt alleen in behandeling genomen wanneer: Naam, adres, woonplaats en telefoonnummer en/of e-mailadres van de cliënt zijn vermeld;  Welke feiten en omstandigheden aan de klacht ten grondslag liggen; inhoudelijk wat de klacht is;  De gebeurtenissen met betrekking tot de klacht  niet langer dan 1 jaar geleden hebben plaatsgevonden.
 • Verloop van de klachtenprocedure: de ontvangst van uw klacht wordt zo snel mogelijk na binnenkomst schriftelijk bevestigd. Gentle Heart Sense neemt zo spoedig mogelijk contact met u op (binnen 7 werkdagen) om tot een oplossing te komen. De klacht kan door de cliënt, eventueel bijgestaan door een vertrouwenspersoon, in een gesprek met Gentle Heart Sense nader toegelicht worden.
 • Indien de klacht niet tot tevredenheid wordt opgelost, moet deze binnen een maand na datum bij Gentle Heart Sense per e-mail worden ingediend.
 • Elke klacht wordt door Gentle Heart Sense vertrouwelijk behandeld en wordt door Gentle Heart Sense binnen vier weken afgehandeld. Mocht dit om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, dan wordt u hierover geïnformeerd met opgave van redenen.
 • Na het afhandelen van de klachten procedure ontvangt u van Gentle Heart Sense een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure.
 • Alle aspecten van uw klacht worden schriftelijk vastgelegd. Gentle Heart Sense gaat zorgvuldig en vertrouwelijk met de verkregen informatie om.
 • Bewaartermijn: Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van drie jaren bewaard.
 • Gentle Heart Sense werkt met de Klachtenregelingvan de Vereniging Mindfulness Based Trainers (VMBN), betreffende het zorgaanbod MBSR/MBCT t.b.v. cliënten.

Externe Klachtenprocedure

Komt u er samen met Gentle Heart Sense niet uit, dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon Klachtbehandeling van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG), één van de beroepsverenigingen waar Gentle Heart Sense bij is aangesloten. De NFG kan tussen u en Gentle Heart Sense bemiddelen.

https://de-nfg.nl/niet-tevreden-over-je-hulpverlener.html

Komt u er dan nog niet uit, dan kunt u gebruikmaken van de onafhankelijke klachtenfunctionaris van CAMcoöperatie: https://www.camcoop.nl/

Als de klachtenprocedure u dan nog geen bevredigende oplossing biedt, kunt u nog terecht bij de geschillencommissie zorg: https://www.degeschillencommissiezorg.nl/over-ons/zorgcommissies/complementairebehandelvormen/ In bijgevoegd schema staan de stappen die u bij een klacht achtereenvolgens kunt nemen:

Geschillen: Op alle eventuele geschillen tussen Gentle Heart Sense en de deelnemer aan de activiteiten van Gentle Heart Sense is het Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen. De geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement in Den-Haag